ถ้อยแถลง

จากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว จนในที่สุดวันนี้ก็มาถึง...จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ ที่ท่านกำลังถืออ่านอยู่นี้ มีการดำเนินการจัดทำและพิมพ์เป็นรูปเล่มมาเป็นเวลา 40 ปีแล้ว (ปีที่ 40 ฉบับที่ 4) ซึ่งหากเปรียบก็เหมือนกับคนที่กำลังเข้าสู่วัยกลางคน กำลังสร้างรากฐานให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง

การจัดพิมพ์จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ ไม่อาจยืนหยัดต้านกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงได้ ทางคณะผู้จัดทำฯ จึงเห็นพ้องต้องกันว่าการจัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ ควรได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอในรูปโฉมใหม่ โดยนำสนอบนเว็บไซด์ชื่อ “The Prachakorn” ซึ่งขณะนี้ได้พัฒนาเว็บไซด์ดังกล่าวได้ก้าวหน้าแล้วในระดับหนึ่ง โดยท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่ www.Theprachakorn.com

นอกจากจะนำเสนอบทความ เกร็ดความรู้ สาระเกี่ยวกับประชากรและการพัฒนาบนเว็บไซด์แล้ว คณะผู้จัดทำฯ ยังประกอบไปด้วยคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่อีกเป็นจำวนมากที่พร้อมจะมาสืบต่อและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในขณะนี้

เมื่อสมควรแก่เวลาแล้ว จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ ที่เป็นกระดาษก็จะหมดไป แต่จะมีรูปแบบของ www.Theprachakorn.com แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น คณะผู้จัดทำฯ จึงขอแถลงให้ผู้อ่านทราบถึงการเปลี่ยนผ่านในครั้งนี้

จากใจของคณะทำงานจดหมายข่าวฯ

ประชากรท่องโลก