ประชากรประชุมกัน

การประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2561 

กฤติญา สำ.อางกิจ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล และองค์กรสุขภาพระดับโลก อาทิ องค์การอนามัยโลก (WHO) ธนาคารโลก องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID) องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “Making the World Safe from the Threats of Emerging Infectious Diseases” : ร่วมสร้างโลกที่ปลอดภัยจากภัยคุกคามของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ในการนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมทรงฟังการบรรยายในพิธีเปิด รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี 2560 แบ่งเป็น 2 สาขา ได้แก่ สาขาการแพทย์ และสาขาการสาธารณสุข ซึ่งผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2560 สาขาการแพทย์ ได้แก่ โครงการจีโนมมนุษย์ (The Human Genome Project) สาขาการสาธารณสุข ได้แก่ ศาสตราจารย์พอร์ทเตอร์ ดับเบิลยู แอนเดอร์สัน จูเนียร์ นายแพทย์จอห์น บี รอบบินส์ แพทย์หญิงราเชล ชเนียสัน และศาสตราจารย์นายแพทย์มธุราม ซานโตชาม

อาเซียนน่ารู้

Since 25 December 2012