สถิติน่ารู้

ความสุขคนทำงานในมิติผ่อนคลายดีมีแนวโน้มลดลง

กาญจนา เทียนลาย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ทำการสำรวจความสุขคนทำงานในองค์กรของประเทศไทยต่อเนื่องมาหลายปี ปรากฏว่าค่าเฉลี่ยความสุขในมิติ “ผ่อนคลายดี” มีค่าต่ำสุด (จากทั้งหมด 8 มิติ) และมีแนวโน้มลดลงโดยตลอดในช่วง พ.ศ. 2555-2560 ซึ่งชี้ให้เห็นว่าคนทำงานได้ส่งสัญญาณว่า “ฉันเครียด” ให้กับนายจ้างได้รับรู้จากผลการสำรวจฯ นี้

ทำไมเราจึงให้ความสำคัญกับมิติผ่อนคลายดี?

เพราะ ... Happy Relax หรือ ผ่อนคลายดี หมายถึง การรู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ ในการดำเนินชีวิต เพราะเชื่อว่าการที่คนทำงานหากไม่รู้จักสรรหาการผ่อนคลายให้กับตนเอง จะทำให้ร่างกายและจิตใจเกิดความเครียด อันส่งผลกระทบต่อหน้าที่การทำงานนั่นเอง ในฐานะนายจ้างหรือเจ้าขององค์กรก็ควรลองทำความเข้าใจ หาสาเหตุที่ทำให้มิติผ่อนคลายดีมีค่าเฉลี่ยน้อย และแก้ไขปัญหานี้ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ การสร้างความเข้าใจภายในองค์กร การช่วยจัดการปัญหาในชีวิต เป็นต้น ซึ่งผลของการทำให้คนทำงานมีความผ่อนคลายดีแล้วก็จะส่งผลต่อองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุขนั่นเอง

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

ประชากรท่องโลก

Since 25 December 2012