ชวนอ่าน

ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558

จีรวรรณ หงษ์ทอง  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ขอแนะนำ ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558  “Glossary of Terms in Population and Social Research 2015” โดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

หนังสือ “ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558” ได้ดำเนิน “โครงการนิยามศัพท์การวิจัยทางประชากรและสังคม” มานานกว่าสิบปีแล้ว ซึ่งได้รวบรวมศัพท์ทางสังคมศาสตร์และประชากรศาสตร์ พร้อมให้ความหมายไว้แล้วมากกว่า 1,200 คำ ทางโครงการนิยามศัพท์ฯ ได้ให้บริการทางเว็บไซต์ของสถาบันฯ ในชื่อ “ศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรศาสตร์” สถาบันฯ จึงขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา นักวิจัย และบุคคลทั่วไปที่สนใจงานวิจัยทางสังคมศาสตร์และประชากรศาสตร์ได้ใช้ประโยชน์จากผลผลิตชิ้นนี้ สามารถค้นหาข้อมูลได้ทางเว็บไซต์: http://www.popterms.mahidol.ac.th/

ท่านใดสนใจหนังสือศัพทานุกรม การวิจัยทางประชากรและสังคม ฉบับปี 2558 มีจำหน่าย ในราคาเล่มละ 130 บาท ติดต่อได้ที่โครงการเผยแพร่ข่าวสารและการศึกษาด้านประชากร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร. 02 4410201-4 ต่อ 100 หรือสั่งซื้อผ่านร้านหนังสือ IPSR Books Online : http://www2.ipsr.mahidol.ac.th/book_shop/      

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

ประชากรท่องโลก

Since 25 December 2012