นานาสาระจากห้องสมุด

อิทธิบาท 4 : ธรรมะสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

เพ็ญพิมล คงมนต์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้ปฏิบัติงานหรือคนทำงาน คือ ผู้ที่ถูกมอบหมายให้ทำงานจากผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชา คนทำงานทุกคนต่างก็ปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จในการทำงานด้วยกันทุกคน ธรรมะที่เหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบัติงาน คือ อิทธิบาท 4  ธรรมะที่ใช้ในการทำงาน สู่ความสำเร็จ ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา

1. ฉันทะ : ความรักงาน พอใจกับงานที่ทำ.อยู่ เราสามารถสำรวจตนเองว่า มีความชอบหรือศรัทธางานด้านใด แล้วมุ่งไปในเส้นทางนั้น อาจตั้งคำถามกับตัวเอง ว่าทำงานเพื่ออะไร มีความสุขหรือไม่ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องชอบ หรือ ศรัทธางานที่ทำอยู่ มีความพอใจที่จะทำและมีความสุขที่ได้ทำงานที่ได้รับมอบหมาย งานที่ทำอยู่นั้นจึงออกมาดี

2. วิริยะ : ขยันหมั่นเพียรกับงาน ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความขยันหมั่นเพียร ในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย หมั่นฝึกฝนตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ความวิริยะจึงเป็นเครื่องมือที่จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จได้

3. จิตตะ : ความเอาใจใส่รับผิดชอบกับงานที่ทำความเอาใจใส่รับผิดชอบงานที่ทำผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีจิตใจ หรือ สมาธิจดจ่อกับงานที่ทำรวมถึง มีความรอบคอบและความรับผิดชอบในงานที่ทำอย่างเต็มสติกำลัง จิตใจที่จดจ่อกับงานล้วนเกิดผลดีต่องานที่ทำ จิตตะเป็นธรรมะที่แสดงถึงสติ ความรอบคอบและความรับผิดชอบที่จะตามมา เมื่อมีทั้งฉันทะและวิริยะแล้ว จิตตะจะเป็นเสมือนรั้วของเส้นทางที่ไม่ให้ไขว้เขวออกนอกทางสู่ความสำเร็จได้ พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เป็นนักตรวจตรางาน แล้วก็ทรงให้โอวาทสำทับไว้ด้วยว่า “ควรตรวจตรางานของตัวเอง”

4. วิมังสา : การพินิจพิเคราะห์และใช้ปัญญาตรวจสอบงาน  การพินิจพิเคราะห์และใช้ปัญญาตรวจสอบงาน ผู้ปฏิบัติงานจะต้องทำงานด้วยปัญญา ด้วยสมองคิด มีความเข้าใจในงานอย่างลึกซึ้งทั้งในแง่ขั้นตอนและผลสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์ของงาน เอาใจจดจ่ออยู่ตลอดเวลา สรุปกับตัวเองว่าทำเพื่ออะไร จะได้มีกำลังใจต่อในวันต่อๆ ไป และไม่ทำผิดซ้ำซากจะเห็นหนทางได้ว่า เส้นทางไหนที่จะนำเราสู่ความสำเร็จได้จริง

อิทธิบาท 4 เป็นหลักธรรมะที่ใช้ในการทำงาน เป็นเรื่องง่ายๆ ใกล้ตัว หากนำมาปรับใช้ในการทำงาน รักงานที่ทำ ขยันทำงาน รับผิดชอบงาน และรู้จักไตร่ตรองให้ถี่ถ้วน ทางแห่งความสำเร็จคงไม่ไกลเกินเอื้อม ทุกอย่างอยู่ที่ “ใจ”


 

ที่มา:

  • สมควร ทรัพย์บำรุง “ธรรมะสำหรับผู้ปฏิบัติงาน” [ระบบออนไลน์] แหล่งที่มา  http://www.learntrepitaka.com/ (5 มกราคม 2559)
  • ปรีชา พรหมบุตร “อิทธิบาท 4 ธรรมะที่ใช้ในการทำงาน สู่ความสำเร็จ” [ระบบออนไลน์] แหล่งที่มา http://promboot2011.blogspot.com/2011/11/4.html (สืบค้นวันที่ 5 มกราคม 2559)

 

 

 

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

ประชากรท่องโลก

Since 25 December 2012