สถิติน่ารู้

นมแม่แน่ที่สุด

กาญจนา เทียนลาย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

“นมแม่” เป็นอาหารที่เหมาะสมและมีประโยชน์มากที่สุดสำ.หรับทารก ลดการเจ็บป่วย ลดค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังสร้างความรักความผูกพันระหว่างแม่กับลูก ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้แนะนำให้แม่ทุกคนเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวโดยไม่ให้น้ำหรืออาหารอื่นผสมอย่างน้อย 6 เดือน (นมแม่ 100%)

ขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีนโยบายที่สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากมาย แต่จากข้อมูลการสำรวจอนามัยการเจริญพันธุ์ พ.ศ. 2552 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ กลับพบว่าอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 100% มีเพียงร้อยละ 15.1 เท่านั้น และจากข้อมูลของ THE STATE OF THE WORLD’S CHILDREN 2015: Executive Summary ที่มีข้อมูลจากหลายประเทศ ก็พบประเทศไทยมีอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 100% ต่ำมากเช่นเดียวกันคือ เพียงร้อยละ 12

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จะสำเร็จหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็น ระยะเวลาที่ลาคลอด ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ความตระหนักในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทั้งตัวแม่เอง คนในครอบครัว นายจ้าง เพื่อนร่วมงาน บุคลากรด้านสาธารณสุข แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือตัวแม่เองที่จะต้องมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ซึ่งในปัจจุบันก็มีหลายหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 100% อาทิ การให้ความรู้ผ่านทางเฟสบุ๊ค ซึ่งเป็นช่องทางสื่อสารที่มีคนใช้จำนวนมากและเข้าถึงได้ง่าย หรือ บขส. ที่ให้บริการส่งนมแม่แช่แข็งฟรีทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ “สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน”

 

แผนภูมิแสดงร้อยละของเด็กอายุ 0-5 เดือนที่ถูกเลี้ยงด้วยนมแม่ พ.ศ. 25581


1 ที่มา: http://www.unicef.org/publications/files/SOWC_2015_Summary_and_Tables.pdf

 

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

ประชากรท่องโลก

Since 25 December 2012