ประชากรประชุมกัน

กฤติญา สำอางกิจ 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประชุมเพศวิถีศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 5

19-20 ตุลาคม 2558 สมาคมเพศวิถีศึกษา ร่วมด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะเพศ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพ (สคส.) และแผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ จัดงานประชุมเพศวิถีศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 5 หัวข้อ รัฐ/ประหาร/เพศ (State Suffocating Sexuality ) หรือ สาธารณะ รัฐ เซ็กส์ ภาคสอง ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ

ประชุมครั้งนี้ มีการจัดเสวนาโต๊ะกลมประเด็นรัฐ/ประหาร/เพศ โดย รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งเสริมสัมพันธ์ รศ.ดร. กฤตยา อาชวนิจกุล คุณทราย เจริญปุระ พระชายวรธัมโม และ คุณมีนา ดวงราษี และ การจัดปาฐกถาประเด็นประชาธิปไตย เพศวิถี ณ ชายขอบ โดย อ.อวยพร เขื่อนแก้ว และ อ.เคท ครั้งพิบูลย์ นอกจากนี้ ยังมีการฉายภาพยนตร์และเสวนาเกี่ยวกับเพศวิถีที่เลือกสรร เรื่อง GAYBY BABY ซึ่งจัดฉายครั้งแรกในไทย โดยมีนักกิจกรรม นักปฏิบัติ นักวิชาการ และนักเคลื่อนไหวทางสังคมประเด็นเพศภาวะและเพศวิถีในสังคมไทย 27 องค์กร มาร่วมประชุมครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 379 คน www.ssa.ipsr.mahidol.ac.th

เสวนาพิเศษ
How to Get Published

20 ตุลาคม 2558 กลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล (MUGH) จัดเสวนาพิเศษ “How to Get Published” มีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งไทยและต่างประเทศให้เกียรติเป็นวิทยากร ได้แก่ Dr.Bill Summerskill , Dr.Kenji Shibuya จาก The Lancet และ ดร.ภญ.ศรีเพ็ญ ตันติเวสส จาก HITAP  มาร่วมให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเทคนิคการเขียนบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ผู้ร่วมเสวนาฯ ครั้งนี้ 130 คน ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล

เสวนาพิเศษ
The Health Care System for Ageing Society in 21st Century

21 ตุลาคม 2558 กลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล (MUGH) จัดเสวนาพิเศษ “The Health Care System for Ageing Society in 21st Century” มีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งไทยและต่างประเทศให้เกียรติเป็นวิทยากร 6 ท่าน ได้แก่ Assoc. Prof. Dr.Churnrurtai Kanchanachitra (Thailand), Dr.Shinjiro Nozaki (Who Kobe Centre), Dr. Kenji Shibuya (Japan), Dr.Phua Kai Hong (Singapore), Dr.Mofijul Islam Bulbul (Bangkladesh) และ Dr. Thongtana Permbotasi (Thailand) เพื่อมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านผู้สูงอายุในประเทศต่างๆ อาทิ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ บังคลาเทศ และไทย ผู้เร่วมเสวนาฯ ครั้งนี้ 80 คน ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล

 

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

ประชากรท่องโลก

Since 25 December 2012