มุมศตวรรษิกชน

ครั้งแรกในประเทศไทย ในการสำรวจศตวรรษิกชนคนร้อยปี

ศุทธิดา ชวนวัน
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่จะมีการสำรวจจำนวนศตวรรษิกชน หรือประชากรที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป ทั้งนี้สถาบันวิจัยประชากรและสังคม กำลังดำเนินงานโครงการ “การศึกษาศตวรรษิกชนคนร้อยปีในประเทศไทย” ขึ้น โดยมีหน่วยงานจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาฯ ด้วย เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบทะเบียนราษฎร ของกรมการปกครองโดยตรง โครงการศึกษาฯ นี้ จะทำให้ทราบถึง ขนาด โครงสร้างอายุและเพศ และการกระจายตัวของศตวรรษิกชนในประเทศไทย รวมถึงสถานะทางสุขภาพ การอยู่อาศัย และผู้ดูแลของศตวรรษิกชนไทย นอกจากนี้แล้วการศึกษานี้ยังเป็นช่องทางในการช่วยปรับปรุงระบบทะเบียนราษฎรให้มีความถูกต้องของข้อมูลมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

คุณยายทวดบุหงา เตมียบุตร
อายุ ๑๐๐ ปี
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
แม่ร้อยปี มหิดลวันแม่ 2558


ที่มา:http://www.oknation.net/blog/surasakc/2013/09/05/entry-1

 

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

ประชากรท่องโลก

Since 25 December 2012