ชวนอ่าน

รายงานการวิจัยเรื่องผลกระทบของสภาพแวดล้อมทางอาหารต่อรูปแบบการบริโภคและสุขภาพของคนทำงานในโรงงาน

จีรวรรณ หงษ์ทอง
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ขอแนะนำ รายงานการวิจัยเรื่องผลกระทบของสภาพแวดล้อมทางอาหารต่อรูปแบบการบริโภคและสุขภาพของคนทำงานในโรงงาน (The Effect of Food Environments on the Eating Patterns and Health of Factory Workers) โดย มนสิการ กาญจนะจิตรา และคณะ

รายงานการวิจัยฉบับนี้ศึกษาความสำคัญของสภาพแวดล้อมทางอาหารที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหาร โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่คนมีความเร่งรีบ ทำให้ไม่มีเวลาในการเลือกสรรอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย งานวิจัยนี้ได้ศึกษาจากคนทำงานในโรงงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยแบ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค เป็น 4 ระดับ คือ 1) ปัจจัยด้านปัจเจกบุคคล 2) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางสังคม 3) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 4) ปัจจัยด้าน  มหภาค เช่น การตลาดด้านอาหาร ระบบเศรษฐกิจ และโฆษณา เป็นต้น ผลจากการวิจัยพบว่าการให้ความรู้ด้านโภชนาการเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการปรับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร แต่จำเป็นต้องมีการจัดการในระดับสภาพแวดล้อมด้วย

ท่านใดสนใจติดต่อขอรับหนังสือได้ที่: โครงการเผยแพร่ข่าวสารและการศึกษาด้านประชากร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170  โทร.     02 4410201-4 ต่อ 100  หรือ download ทางเว็บไซต์: http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/th/BookReport.aspx?Year=2015

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

ประชากรท่องโลก

Since 25 December 2012