สถิติน่ารู้

การใช้อินเทอร์เน็ตของประชากรไทย: ปัจจัยที่ 5 ในการดำรงชีวิต

ศุทธิดา ชวนวัน
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันต่อคนทุกเพศทุกวัย การใช้อินเทอร์เน็ตของประชากรไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งชายและหญิง จากข้อมูลการสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ระหว่างปี 2553-2557 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า สัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตของเพศชายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 21.9 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 34.9 ในปี 2557 เช่นเดียวกันกับเพศหญิงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 22.8 เป็นร้อยละ 34.9 และเมื่อพิจารณาการใช้อินเทอร์เน็ตในกลุ่มอายุต่างๆ พบว่า ประชากรในกลุ่มอายุ 15-24 ปี มีสัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตสูงที่สุด คือ ร้อยละ 69.7 รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 6-14 ปี ร้อยละ 58.2 และในกลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไป มีเพียงร้อยละ 8.4 เท่านั้น อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่า

การใช้อินเทอร์เน็ตของประชากรในกลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไป หรือเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มประชากรที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุนั้น มีร้อยละการเปลี่ยนแปลงการใช้อินเทอร์เน็ตจากปี 2553 ถึง 2557 สูงกว่ากลุ่มอายุอื่นๆ นั่นแสดงให้เห็นว่า ประชากรในกลุ่มนี้เริ่มหันมาสนใจการใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้น และมีแนวโน้มการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต

ตารางที่ 1:ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ที่ใช้อินเทอร์เน็ต จำแนกตามกลุ่มอายุ พ.ศ.2553-2557

 

กลุ่มอายุ 2553 2554 2555 2556 2557 ร้อยละการเปลี่ยนแปลง
ปี 53-57
6-14 35.9 38.3 46.5 54.1 58.2 62.1
15-24 50.0 51.9 54.8 58.4 69.7 39.4
25-34 24.6 26.6 29.7 33.5 48.5 97.2
35-49 13.6 14.3 17.1 18.7 25.9 90.4
50+ 4.2 5.5 6.2 6.6 8.14 100.0

 

 

แหล่งข้อมูล: สำนักงานสถิติแห่งชาติ. การสำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2553, 2554, 2555, 2556 และ 2557

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

ประชากรท่องโลก

Since 25 December 2012