ประชากรประชุมกัน

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงานโครงการ THAI-ACP

กฤติญา สำอางกิจ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลโดยโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบส่งเสริมการเล่นในบริบทไทยเพื่อสร้างทักษะสำหรับเด็กและเยาวชน (THAI-ACP) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาคมกีฬาแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Sport Association)  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะทำงานโครงการ THAI-ACP ระหว่างวันที่ 10–13 พฤษภาคม 2562 และร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการและการพัฒนางานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย โดยมี  รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นายแพทย์ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และคุณชิฮารุ อิบาชิ  ผู้จัดการทั่วไป สำนักส่งเสริมการกีฬา สมาคมกีฬาประเทศญี่ปุ่น ร่วมลงนามในครั้งนี้

การดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือของทั้ง 3 หน่วยงานนี้เป็นการผนึกกำลังกันเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชน โดยนำ “การเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการจากแดนซามูไร” (Active Child Program : ACP) มาผสานกับ “การละเล่นดั้งเดิมของไทย” เพื่อแก้ปัญหาเด็กไทยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สูงเกินเกณฑ์จนเสี่ยงต่อปัญหาด้านสุขภาพ

ประชากรท่องโลก