นานาสาระจากห้องสมุด

ตำราที่น่าอ่าน : ศาสตร์และศิลป์ การวิจัยเชิงคุณภาพ

เพ็ญพิมล คงมนต์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

ตำรา “ศาสตร์และศิลป์ การวิจัยเชิงคุณภาพ” เป็นคู่มือสำหรับนักศึกษาและนักวิจัยสังคมศาสตร์เป็นการตีพิมพ์ครั้งที่ 8 ที่ได้ปรับปรุงและเพิ่มเนื้อหาในสาระสำคัญที่น่าสนใจยิ่ง ผู้แต่งคือ รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา ที่เขียนตำรานี้จากแรงบันดาลใจ 2 ประการ คือ ความปรารถนาที่จะเติมเต็มช่องว่างด้านการเรียนการสอนเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ และต้องการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสามารถและทักษะด้านระเบียบวิธีของนักวิจัย เพื่อผลิตผลงานที่มีคุณภาพ และเชื่อว่าคุณภาพของการวิจัยขึ้นอยู่กับแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับเรื่องที่ทำวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย

ตำรานี้มีความครอบคลุมเนื้อหาทุกมิติ ทั้งหลักการและแนวปฏิบัติสำคัญๆ เริ่มตั้งแต่บท “โหมโรง” ตามด้วย 4 ภาค คือ ภาค 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ กระบวนทัศน์ และการออกแบบ ให้ความรู้เกี่ยวกับมิติสำคัญในการวิจัยเชิงคุณภาพ ภาค 2 เสนอแนวทางการทำวิจัยเชิงคุณภาพ 3 แบบ คือ แบบชาติพันธุ์วรรณา แบบปรากฏการณ์วิทยา และแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูล ภาค 3 เทคนิคการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ในรูปข้อความมาตรฐาน 3 แบบ คือ การสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ การอภิปรายกลุ่ม และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ภาค 4 การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน และจริยธรรมการวิจัยและท้ายเล่มประกอบด้วยภาคผนวกอีก 2 เรื่องที่น่าสนใจ คือ วิวัฒนาการของการวิจัยเชิงคุณภาพ และอภิธานศัพท์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านที่ไม่คุ้นเคยกับมโนทัศน์สำคัญในระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ

เกริ่นเนื้อหาแต่พอสังเขป เพื่อเชิญชวนให้ผู้สนใจได้ติดตามอ่านตำราที่มีรูปแบบการเขียนเรื่องที่น่าสนใจ การอ่านเนื้อหาภายในเล่มตั้งแต่บทแรกๆ ต่อเนื่องจนถึงบทสุดท้าย ทำให้ได้อรรถรสในการอ่าน ทั้งยังได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่าสำหรับผู้สนใจการวิจัยเชิงคุณภาพ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าตำราเล่มนี้จะเป็นคู่มือที่ได้รับใช้วงการวิจัยไทยต่อไปในอนาคต

ที่มา: ชาย โพธิสิตา. (2562). ศาสตร์และศิลป์ การวิจัยเชิงคุณภาพ: คู่มือนักศึกษาและนักวิจัยสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง.

 

ประชากรท่องโลก