ชวนอ่าน

สาธารณสุขมูลฐาน: พื้นฐานสุขภาวะผู้ต้องขังหญิง

จีรวรรณ หงส์ทอง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สาธารณสุขมูลฐาน: พื้นฐานสุขภาวะผู้ต้องขังหญิง โดย กฤตยา อาชวนิจกุล และกุลภา วจนสาระ  เป็นรายงานการวิจัยชิ้นแรกของประเทศไทย ที่เสนอแนวคิดสาธารณสุขมูลฐานที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในเรือนจำ หรือทัณฑสถานได้ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อคือ (1) เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานของทัณฑสถานหญิงและแดนหญิงที่มีอยู่ในเรือนจำทั่วประเทศ และ (2) เพื่อศึกษาการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขมูลฐานของผู้ต้องขังหญิง

ผู้ที่สนใจ สามารถ download ได้ที่: http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/FileUpload/PDF/Report-File-563.pdf

 

 

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

ประชากรท่องโลก

Since 25 December 2012