ชวนอ่าน

สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2560

จีรวรรณ หงษ์ทอง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ได้มอบหมายให้ มส.ผส.ร่วมกับสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยเป็นประจำทุกปี เพื่อรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับการสูงวัยของสังคมไทยให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบ  รายงานฯ ประจำปี 2560 มีอรรถบทเรื่อง “การสูงวัยอย่างมีพลัง”

ท่านใดสนใจติดต่อได้ที่: โครงการเผยแพร่ข่าวสารและการศึกษาด้านประชากร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร. 02 4410201-4 ต่อ 100

Download ทางเว็บไซต์: http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/FileUpload/PDF/Report-File-560.pdf

 

ประชากรท่องโลก