ชวนอ่าน

Research Brief: ชุดโครงการวิจัยการดูแลครอบครัวเปราะบาง

ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคมไทย

จีรวรรณ หงษ์ทอง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ขอแนะนำสรุปงานวิจัย หรือ Research brief ชุดโครงการวิจัยการดูแลครอบครัวเปราะบางในสถานการณ์เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคมไทย ประกอบด้วย 4 โครงการ ซึ่งทั้งหมดนี้ได้เชื่อมต่อภาพการดูแลครอบครัวไทยตั้งแต่ “ในบ้าน” ออกไป “นอกบ้าน” จนถึงท้องถิ่น กลไกภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งสะท้อนภาพ ครอบครัวไม่ใช่เรื่องของเฉพาะครอบครัว แต่เป็นเรื่องของทุกภาคส่วนที่ต้องช่วยกันสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัวไทย เพื่อความเข้มแข็งของสังคมไทย

ท่านใดสนใจติดต่อได้ที่: โครงการเผยแพร่ข่าวสารและการศึกษาด้านประชากร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร. 02 4410201-4 ต่อ 100 หรือ 427

download ทางเว็บไซต์: http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/FileUpload/PDF/Report-File-555.pdf

 

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

ประชากรท่องโลก

Since 25 December 2012