ประชากรประชุมกัน

The 5th MMC Regional Conference

“Foreign Workers, Marriage Migrants and Displaced Persons: Understanding the Many Facets of Migration in an Interconnected World”

นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ศูนย์ศึกษาการย้ายถิ่นมหิดล (Mahidol Migration Center –MMC) ได้จัดการประชุมวิชาการนานาชาติระดับภูมิภาคเป็นประจำทุก 2 ปี โดยการจัดประชุมครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “Foreign Workers, Marriage Migrants and Displaced Persons: Understanding the Many Facets of Migration in an Interconnected World” เมื่อวันที่ 8-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาวิจัยด้านการย้ายถิ่นข้ามชาติซึ่งมีผลกระทบต่อทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และสาธารณสุข และร่วมกันหารือในการนำข้อค้นพบจากการศึกษาวิจัย มานำเสนอเป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายด้านการย้ายถิ่นข้ามชาติ ทั้งในเรื่องคุณภาพชีวิต สิทธิและสวัสดิการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ และการสร้างเครือข่ายองค์กรผู้ทำงานด้านการย้ายถิ่นในทุกภูมิภาคทั่วโลก การประชุมได้รับความสนใจจากนักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาที่สนใจ/ศึกษาด้านการย้ายถิ่นและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 131 คน จาก 17 ประเทศทั่วโลก โดยการจัดประชุมครั้งนี้ มีการนำเสนอผลการวิจัยแบบปากเปล่าจำนวน 36 บทความ การจัดประชุมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจาก 13 องค์กรภาคีเครือข่ายการย้ายถิ่นจากทุกภูมิภาคทั่วโลกซึ่งท่านสามารถดูรายละเอียดการประชุมเพิ่มเติมได้ที่ http://www.migrationcenter.mahidol.ac.th/

 

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

ประชากรท่องโลก

Since 25 December 2012