สถิติน่ารู้

ประชากรสูงอายุไทย ในปี 2561

กาญจนา เทียนลาย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประชากรไทยมีอายุยืนยาวขึ้น เห็นได้จากอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในปี 2507 ผู้ชายไทยมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดเพียง 55.9 ปี และขยับขึ้นเป็น 72.2 ปี ในปี 2561 ในขณะที่ผู้หญิงมีอายุคาดเฉลี่ย 62 ปี ขยับขึ้นเป็น 78.9 ปี ปัจจุบันในปี 2561 ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงวัยแล้ว (Aged society) โดยประชากรสูงอายุราว 18% ของประชากรทั้งหมด หรือมีจำนวน 11.8 ล้านคน จากประชากรไทย 66.2 ล้านคน

การที่ประเทศไทยเข้าสู่ “สังคมสูงวัย” เป็นปรากฏการณ์ที่ประเทศ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้องตระหนัก และเตรียมรับมือ ทั้งในด้านการสาธารณสุข การเงินการคลัง แรงงาน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งตัวปัจเจก ที่ต้องเตรียมพร้อมตนเองทั้งทางร่างกายและจิตใจให้ก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีพลัง

 

แหล่งข้อมูล: การสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และ สารประชากรมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2561

ประชากรท่องโลก