ชวนอ่าน

สุขภาพคนไทย 2561

จีรวรรณ หงษ์ทอง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ฉบับนี้ขอนำเสนอหนังสือสุขภาพคนไทย 2561 ที่มีเรื่องพิเศษประจำฉบับที่ชวนมาทบทวนเรื่องพุทธศาสนา ว่าจะสามารถเอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาวะได้อย่างไรในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคม และกล่าวถึง10 หมวดตัวชี้วัดสุขภาพเด็กปฐมวัย สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ รวบรวมผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทย เช่น องค์การยูเนสโกถวายราชสดุดีในหลวงรัชกาลที่ 9 WHO ชื่นชมระบบหลักประกันสุขภาพไทยที่สามารถให้บริการล้างไตที่บ้าน  ยกย่องไทยเป็นประเทศชั้นนำในการแก้ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และสสส. ได้รางวัล No Tobacco Day ควบเชิดชูเกียรติธรรมาภิบาล เป็นต้น จัดทำโดย ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา และคณะ

ท่านใดสนใจติดต่อขอรับหนังสือ ได้ที่: โครงการเผยแพร่ข่าวสารและการศึกษาด้านประชากร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร. 0-2441-0201-4 ต่อ 100, 427 หรือ ดาวน์โหลดได้ที่: http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/FileUpload/PDF/472-ThaiHealth2018-TH.pdf

ประชากรท่องโลก