สถิติน่ารู้

การพัฒนาคนด้านการศึกษาก้าวหน้าน้อยที่สุด

กาญจนา เทียนลาย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประเทศไทยมีรายงาน “ดัชนีความก้าวหน้าของคน” (Human Achievement Index) ขึ้นมา เพื่อนำเสนอสถานการณ์ดัชนีความก้าวหน้าของคนในระดับจังหวัด (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) โดยดัชนีความก้าวหน้าของคนมีกรอบแนวความคิดที่ครอบคลุมมิติสำคัญๆ ของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่ควบคู่ไปกับความก้าวหน้าทางสังคมด้วย จะทำให้คนในสังคม มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ในรายงานนี้ พบว่าองค์ประกอบทั้งแปดด้านมีระดับความก้าวหน้าแตกต่างกัน โดยการพัฒนาคนด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม มีความก้าวหน้ามากที่สุด (ดัชนีมีค่าเท่ากับ 0.8208) ส่วนความก้าวหน้าด้านการศึกษา มีระดับต่ำที่สุด (ดัชนีมีค่าเท่ากับ 0.4790) ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตมีความก้าวหน้าในการพัฒนาคนมากที่สุด ในขณะที่แม่ฮ่องสอนมีความก้าวหน้าในการพัฒนาคนน้อยที่สุดในประเทศไทย

 

ที่มา: ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ประชากรท่องโลก