สถิติน่ารู้

มองจีน มองไทย ... มองโลก

กาญจนา เทียนลาย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

“จีน” เป็นประเทศครองแชมป์ที่มีประชากรมากที่สุดในโลก โดยในปี 2015 มีประชากร 1,396.7 ล้านคน เมื่อเทียบกับประเทศไทยที่มีประชากร 68.7 ล้านคน จีนมีประชากรมากถึง 20 เท่าของไทย แต่เมื่อมองลักษณะทางประชากรก็ไม่ค่อยแตกต่างกันมากนัก มีร้อยละของเด็กและผู้สูงอายุใกล้เคียงกัน ยกเว้นอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดในผู้ชายที่ค่อนข้างแตกต่างกันพอสมควร ผู้ชายจีนมีอายุยืน (อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด) กว่าผู้ชายไทยถึง 4 ปี ในขณะที่ผู้หญิงต่างกันเพียง 1 ปีเท่านั้น

แต่ในปี 2030 ประเทศอินเดียจะครองแชมป์ที่มีประชากรมากที่สุดในโลกแทนประเทศจีนอย่างแน่นอน เพราะในเวลานั้น อินเดียจะมีประชากรราว 1,519.5 ล้านคน ในขณะที่จีนจะมีประชากรราว 1,424.9 ล้านคนเท่านั้น

 

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

ประชากรท่องโลก

Since 25 December 2012