ประชากรประชุมกัน

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 “ประชากรและสังคม 2561” 

พอตา บุนยตีรณะ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 “ประชากรและสังคม 2561” เรื่อง “ความอยู่ดีมีสุขในสังคมไทย : ความฝันหรือความจริง (Well-being in Thailand:Dream or Reality?)” ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

          ในปีนี้ คณาจารย์ และนักวิจัยของสถาบันฯ ร่วมกันสังเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ “ความอยู่ดีมีสุข” ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อทำความเข้าใจองค์ความรู้เรื่องความอยู่ดีมีสุขในทุกมิติ โดยแบ่งออกเป็น 4 บทความหลักได้แก่ 1) ความอยู่ดีมีสุข (Well-being): แนวคิด ดัชนีรวม องค์ประกอบ ตัวชี้วัด และการวัด 2) ความอยู่ดีมีสุขกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย 3) สถานการณ์ความอยู่ดีมีสุขของไทยในมิติต่างๆ และ 4) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความอยู่ดีมีสุข

          ในงานประชุมนี้ได้รับเกียรติจาก ดร. ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์ นักเศรษฐศาสตร์ด้านการพัฒนามนุษย์ จากธนาคารโลก ปาฐกถานำเรื่อง “ความอยู่ดีมีสุขเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” นายแพทย์ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล อดีตนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต วิพากษ์บทความ และดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ รองประธานและผู้จัดการทั่วไปฝ่ายปฏิบัติการฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ประเทศไทย, บริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด บรรยายพิเศษเรื่อง “ความอยู่ดีมีสุขในสังคมไทยในมุมมองภาคเอกชน” โดยมีนักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมจำนวน 174 คน ทั้งนี้ สามารถอ่านบทความต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.ms.ipsr.mahidol.ac.th/Conference2018/

 

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

ประชากรท่องโลก

Since 25 December 2012