ประเด็นทางประชากรและสังคม

Long Stay สุขใจในต่างถิ่น

ณัฐณิชา ลอยฟ้า This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

          ปัจจุบันประเทศไทยเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับชาวต่างชาติ ซึ่งสาเหตุที่กลุ่มคนเหล่านี้เข้ามาในประเทศไทยต่างก็มีวัตถุประสงค์ที่หลากหลายและแตกต่างกันไป บางคนอาจจะมาแค่ท่องเที่ยว พักผ่อน หนีอากาศหนาว และมีชาวต่างชาติอีกจำนวนไม่น้อยที่เดินทางเพื่อเข้ามาทำงาน หรือยู่อาศัยในระยะยาวมากกว่า 1 ปี ส่วนใหญ่ชาวต่างชาติกลุ่มนี้จะนิยมเลือกพักอาศัยในสถานที่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น เชียงใหม่ ระยองภูเก็ต หัวหิน หรือเมืองที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และนอกจากนี้ยังมีชาวต่างชาติอีกกลุ่มที่เข้ามาในประเทศไทยเพื่อรักษาพยาบาล

          กลุ่มคนที่ผู้เขียนจะหยิบยกขึ้นมากล่าวถึงก็คือ “กลุ่มผู้สูงอายุชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยในประเทศไทย” เนื่องจากคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่น่าสนใจสำหรับการท่องเที่ยวหรือการเข้ามาพำนักระยะยาว โดยผู้สูงอายุกลุ่มนี้จะใช้ชีวิตช่วงหลังเกษียณอายุงานและเป็นกลุ่มที่มีความสามารถในการใช้จ่ายในการท่องเที่ยว ทำให้เกิดรายได้เข้าประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งรูปแบบพฤติกรรมการท่องเที่ยวของบุคคลกลุ่มนี้ จะนิยมเดินทางในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว เนื่องจากมีเวลามาก นิยมท่องเที่ยวครั้งละ 1 หรือ 2 เมือง หรือมากกว่าหลายเมืองในการเดินทางครั้งเดียวกัน

          เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลกลุ่มนี้ จึงก่อให้เกิดธุรกิจใหม่ที่เข้ามารองรับและสอดคล้องกับความต้องการนี้ คือธุรกิจ "ลองสเตย์" (Long Stay) หรือการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว ซึ่งไม่ใช่การอพยพย้ายถิ่น แต่มีจุดเด่นอยู่ที่การให้บริการพักผ่อนระยะยาวพร้อมทั้งบริการด้านสุขภาพแบบครบวงจร โดยกลุ่มประเทศเป้าหมายสำหรับการท่องเที่ยวแบบ Long Stay คือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมัน อังกฤษและฝรั่งเศส ตามลำดับ จากสถิตินักท่องเที่ยวสูงอายุของโลก พบว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่ให้ความสนใจในการเดินทางไปพำนักระยะยาวในต่างประเทศ มักจะอยู่ในประเทศที่มีค่าครองชีพสูง ซึ่งประเทศเหล่านี้จะมีเงินสวัสดิการให้แก่ผู้เกษียณอายุ ได้แก่ เงินบำนาญ เงินประกันสังคม ฯลฯ ทำให้ประชาชนในประเทศดังกล่าวมีกำลังทรัพย์มากพอที่จะเดินทางไปพำนักประเทศอื่นเป็นระยะเวลานานได้

          อย่างไรก็ดีประเทศไทยควรมีการรับมือรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเพิ่มขึ้นในอนาคต และควรให้ความสนใจดำเนินการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ควรมีการนำเสนอจัดกิจกรรมที่น่าสนใจที่เป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ กับกลุ่มนักท่องเที่ยว และที่สำคัญควรคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัย เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ เปรียบเสมือนเป็นการสร้างความสุขให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาพักผ่อนในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

 

กราฟแสดงจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศรายปี

 

ที่มา:    สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ( International Tourist Arrivals to Thailand), สำนักงานสถิติแห่งชาติ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 

กราฟแสดงระยะเวลาพำนักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทย จำแนกตามทวีป

 

 

หมายเหตุ: ข้อมูลเฉลี่ยตั้งแต่ พ.ศ. 2551-2559

ที่มา:    สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย (International Tourist Arrivals to Thailand), สำนักงานสถิติแห่งชาติ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

ประชากรท่องโลก

Since 25 December 2012