ชวนอ่าน

สารตั้งต้น เล่ม 1 และ 2

จีรวรรณ  หงษ์ทอง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

ฉบับนี้ขอนำเสนอหนังสือ 2 เล่มได้แก่ สารตั้งต้น เล่ม 1“สนามฉลาดเล่น” และสารตั้งต้น เล่ม 2 “ห้องเรียนฉลาดรู้” ทั้ง 2 เล่มนี้เป็นคู่มือให้กับคุณครทู ี่มีความสนใจในการนำกิจกรรมที่มีอยู่ในหนังสือไปต่อยอดให้เกิดกิจกรรมใหม่ๆ ที่มีความแตกต่างหลากหลาย ท้าทายและเหมาะสมตามช่วงวัยของผู้เรียนกิจกรรมต่างๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นในหนังสือนี้ กระตุ้นให้นักเรียนได้มีการเคลื่อนไหวร่างกาย ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และสร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามขั้นพัฒนาการต่างๆ ของเนื้อหากิจกรรมได้สูงสุด เขียนโดย ปิยวัฒน์ เกตุวงศา และคณะ

ท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ : โครงการเผยแพร่ข่าวสารและการศึกษาด้านประชากร โทร.0-2441-0201-4 ต่อ 100, 427

ประชากรท่องโลก