ประชากรประชุมกัน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

“สถานการณ์การย้ายถิ่นข้ามชาติ และองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ 

และการคุ้มครองดูแลคนไทยในต่างประเทศ” 

วราวรรณ ฐาปนธรรมชัย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ“สถานการณ์การย้ายถิ่นข้ามชาติ และองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ และการคุ้มครองดูแลคนไทยในต่างประเทศเมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรม โนโวเทล สยามสแควร์ โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ (สกว.) ศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ศานติศาสน์ เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

การประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมความรู้สถานการณ์ด้านการย้ายถิ่นของคนไทยที่ไปทำงานหรืออยู่อาศัยในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเด็นท้าทาย ด้านการบริหารจัดการ สิทธิการคุ้มครอง ดูแล และผลกระทบต่อสังคม ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ศึกษาในกลุ่มแรงงานด้อยทักษะและกึ่งทักษะ แรงงานทักษะสูง และผู้ย้ายถิ่นเพื่อเปลี่ยนวิถีชีวิต (life-style migrants) และเพื่อวิเคราะห์และระบุช่องว่างของงานวิจัย และเสนอแนะทิศทางการวิจัยด้านการย้ายถิ่นของคนไทยไปต่างประเทศ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา NGO และนักวิจัยอิสระ จำนวน 65 ท่าน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล ปาฐกถานำเรื่อง “คนไทยข้ามชาติ: สถานการณ์ นโยบายและทิศทางงานวิจัย”

ทั้งนี้ผลการประชุมชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์การย้ายถิ่นระหว่างประเทศผ่านมุมมอง และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญด้านการย้ายถิ่นในมิติต่างๆทั้งในรูปแบบการเคลื่อนย้ายแบบปกติและไม่ปกติ รวมทั้งการพำนักและทำงานของผู้ย้ายถิ่นชาวไทยไปยังประเทศจุดหมายอื่นๆ เพื่อชี้ให้เห็นถึงองค์ความรู้ที่มีอยู่ และช่องว่างของงานวิจัย อันจะนำไปสู่กรอบ ประเด็นการวิจัย ที่จะช่วยเติมเต็มองค์ความรู้ที่ยังขาดแคลน ในประเทศไทย

ประชากรท่องโลก