สถิติน่ารู้

การทำงานและรายได้ของผู้สูงอายุไทย

กาญจนา เทียนลาย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แม้หลายประเทศจะนิยาม “ผู้สูงอายุ” ไว้ที่อายุ 65 ปีขึ้นไป แต่สำหรับประเทศไทย ผู้สูงอายุ หมายถึง คนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งในปี 2560 ประชากรที่เป็นผู้สูงอายุมีมากถึงร้อยละ 17.11 ของประชากรทั้งหมด โดยประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมสูงอายุมาแล้วตั้งแต่ปี 2548

จากผลการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 25572 พบว่า ผู้สูงอายุไทยมีการทำงาน (ในระหว่าง 7 วันก่อนวันสัมภาษณ์) ร้อยละ 38.4 เท่านั้น โดยผู้สูงอายุจำนวนหนึ่ง (ที่ไม่ได้ทำงาน) ยังมีความต้องการที่จะทำงาน ข้อมูลนี้มีความสัมพันธ์กับแหล่งรายได้หลักของผู้สูงอายุไทย ซึ่งพบว่า อันดับที่สอง มาจากการทำงาน (ร้อยละ 34 - โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น) ในขณะที่อันดับหนึ่ง มาจากบุตรหรือลูกหลาน (ร้อยละ 35.7 - แต่มีแนวโน้มลดลง)

 


1สารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล ประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2560 (ปีที่ 26: มกราคม2560)

2การสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2557, สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

ประชากรท่องโลก

Since 25 December 2012