ชวนอ่าน

การบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพและบริการสุขภาพที่เหมาะสม

สำหรับแรงงานข้ามชาติหลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดการแรงงานข้ามชาติ พ.ศ. 2555       

จีรวรรณ หงษ์ทอง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

รายงานฉบับนี้ นำเสนอประเด็นเกี่ยวกับการย้ายถิ่นและแรงงานข้ามชาติ ที่เน้นเรื่องการบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพและบริการสุขภาพที่เหมาะสม สำหรับแรงงานข้ามชาติในช่วงของการเปลี่ยนผ่านระบบบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ และระบบบริการสุขภาพของไทยในช่วงปี 2555 บรรณาธิการ โดย มาลี สันภูวรรณ์

ท่านใดสนใจสามารถ Download ทางเว็บไซต์: http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/th/BookReport.aspx

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

ประชากรท่องโลก

Since 25 December 2012