ประชากรประชุมกัน

การประชุมประชากรนานาชาติ 

ศุทธิดา ชวนวัน This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

การประชุมประชากรนานาชาติ หรือ International Population Conference of the International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP) เป็นการประชุมทางด้านประชากรที่จัดขึ้นทุกๆ 4 ปี ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม ถึง 4 พฤศจิกายน 2560 ที่เมืองเคปทาวน์ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้  ครั้งนี้มีนักประชากรทั่วโลกกว่า 1,600 หน่วยงาน ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมและได้รับการตอบรับให้นำเสนอบทความวิชาการทั้งในลักษณะแบบปากเปล่า 240 sessions และในลักษณะโปสเตอร์ 62 sessions นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมทางวิชาการในลักษณะของการโต้วาที นิทรรศการ และ side meetings อีกด้วย และในการประชุมฯ นี้ อาจารย์และนักวิจัยของสถาบันฯ ได้รับการตอบรับให้นำเสนอบทความทางวิชาการทั้งในลักษณะแบบปากเปล่า 2 เรื่อง และแบบโปสเตอร์ 5 เรื่อง

 

กองบรรณาธิการ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน และคณะ ที่ได้รับรางวัล Best Poster Award ในการนำ.เสนอผลงาน เรื่อง “Verification of the Reported Age of Centenariansin Thailand” ในงานประชุม International Population Conference of the IUSSP ครั้งที่ 28 ณ เมืองเคปทาวน์ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้

 

         

 

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

ประชากรท่องโลก

Since 25 December 2012