นานาสาระจากห้องสมุด

๙ คำพ่อสอน

เพ็ญพิมล คงมนต์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

๙ คำพ่อสอน เป็นหนึ่งในพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย ในหลายๆ โอกาส อันประกอบด้วย ๑. ความเพียร ๒. ความพอดี ๓. ความรู้ตน ๔. คนเราจะต้องรับและจะต้องให้ ๕. อ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ ๖. พูดจริง ทำจริง ๗. หนังสือเป็นออมสิน ๘. ความซื่อสัตย์ ๙. การเอาชนะใจตน

๙ คำพ่อสอนนี้ ถือเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดที่สามารถยึดเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตได้ ในวิถีแห่งความพอเพียง พออยู่ พอกิน คงไว้ซึ่งความดี และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้สังคมที่เราอยู่เป็นสังคมที่ดี หากเราทุกคนทำได้ ก็จะทำให้สังคมและประเทศของเรามีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป


ที่มา:

“๙ คำ.พ่อสอน น้อมนำพระบรมราโชวาทเป็นแนวทางในการดำ.รงชีวิต” [ระบบออนไลน์]. https://www.tarad.com/content/2016/10/18/9words-from-king/ (18 ตุลาคม 2560)

“๙ คำพ่อสอน” [ระบบออนไลน์]. https://king.kapook.com/content14.php (18 ตุลาคม 2560)        

 

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

ประชากรท่องโลก

Since 25 December 2012