ประชากรประชุมกัน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
“สถานการณ์การย้ายถิ่นข้ามชาติ และองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและการคุ้มครองดูแลแรงงานต่างชาติ”

วราวรรณ ฐาปนธรรมชัย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สถานการณ์การย้ายถิ่นข้ามชาติ และองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและการคุ้มครองดูแลแรงงานต่างชาติ” เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเมอร์เคียว สยาม กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม และทบทวนองค์ความรู้ในสถานการณ์การย้ายถิ่นเข้าประเทศไทย ของผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติทักษะสูง ด้อยทักษะ และผู้ย้ายถิ่นเพื่อเปลี่ยนวิถีชีวิตในประเทศไทย พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา NGO และนักวิจัยอิสระ จำนวน 55 ท่าน การประชุมครั้งนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ เป็นองค์ปาฐกเรื่อง “เหลียวหลังแลหน้า-การย้ายถิ่นข้ามชาติในประเทศไทย”

ผลการประชุมชี้ให้เห็นถึงพลวัตรการย้ายถิ่นที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบ และมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น สะท้อนถึงความต้องการงานวิจัยด้านการย้ายถิ่นที่จะสามารถเข้าถึงความหลากหลายของผู้ย้ายถิ่นต่างชาติ และความต้องการทรัพยากรมนุษย์กลุ่มนี้ของสังคมและเศรษฐกิจไทย

 

ประชากรท่องโลก