สถิติน่ารู้

กว่า 1 ใน 5 ของเด็กไทยไม่ได้อยู่กับพ่อและแม่

กาญจนา เทียนลาย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เด็กเป็นสมาชิกหนึ่งในสังคม เด็กที่มีคุณภาพควรจะได้อยู่และเติบโตในสภาพที่ครอบครัวมีความรัก ความเข้าใจของพ่อแม่ เพื่อจะได้เติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป อย่างไรก็ตาม มีเด็กจำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและสังคม โดยเฉพาะการย้ายถิ่นไปทำงานที่อื่นของพ่อแม่ จากการสำรวจของสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558-2559 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ พบว่า เด็กไทยที่อายุ 0-17 ปี อาศัยอยู่กับพ่อและแม่เพียงร้อยละ 56.7 เท่านั้น ร้อยละ 16.1 อยู่กับแม่โดยไม่มีพ่ออยู่ด้วย และร้อยละ 4.0 อยู่กับพ่อโดยไม่มีแม่อยู่ด้วย ในขณะที่อีกร้อยละ 22.7 ไม่ได้อยู่กับทั้งพ่อและแม่ ซึ่งหากไม่นับกรุงเทพฯ แล้วก็จะพบว่าเด็กในภาคใต้ไม่ได้อยู่กับพ่อและแม่น้อยกว่าเด็กในภาคอื่นๆ (ร้อยละ 15.0) ขณะที่เด็กในภาคอีสานและภาคเหนือไม่ได้อยู่กับพ่อและแม่มากที่สุด (ร้อยละ 33.2 และร้อยละ 25.8 ตามลำดับ)

 

ประชากรท่องโลก