ชวนอ่าน

แนะนำโดย จีรวรรณ หงษ์ทอง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลกระทบของการย้ายถิ่นภายในประเทศที่มีต่อสุขภาพและพัฒนาการเด็กปฐมวัย

โดย รศ.ดร.อารี จำปากลาย และคณะ

ท่านใดสนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที่: http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/FileUpload/PDF/Report-File-533.pdf

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

ประชากรท่องโลก

Since 25 December 2012