ชวนอ่าน

สมดุลแห่งความสุขครู

จีรวรรณ หงษ์ทอง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชวนอ่านฉบับนี้ขอแนะนำ. : “สมดุลแห่งความสุขครู”เขียนโดย อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์, กิตติยาพรรณ สุบิน และอมรรัตน์ มานะวัฒนวงศ์

รายงานการวิจัยความสุขของครูเล่มนี้ ได้ฉายภาพภายในจิตใจ วิถีชีวิต และจิตวิญญาณคุณครู  รวมถึงเรื่องราวการก้าวมาเป็นครู ครูที่แท้จริงทำ.งานเพื่อช่วยโลก และยกระดับความเป็นมนุษย์ของนักเรียน ไม่ได้ทำเพียงเพื่อให้ได้รับเงินเดือน โชคดีที่ได้เป็นครูจริงหรือไม่

ท่านใดสนใจติดต่อขอรับหนังสือได้ที่: โครงการเผยแพร่ข่าวสารและการศึกษาด้านประชากร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170  โทร. 02 4410201-4 ต่อ 100 หรือ download ทางเว็บไซต์:http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/FileUpload/PDF/Report-File-529.pdf

 

ประชากรท่องโลก