ประชากรประชุมกัน

ประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2559 

จงจิตต์ ฤทธิรงค์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          สมาคมนักประชากรไทยโดยมี รศ.ดร. สุรีย์พร พันพึ่ง เป็นนายกสมาคมฯ ได้จัดประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2559 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ และมีผู้สนใจเข้าร่วมประมาณ 170 คน

          ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ได้จัดให้มีการนำเสนอบทความใน 8 ประเด็น คือ ผู้สูงอายุ ประชากรและสุขภาพ ประชากรต่างวัย ครอบครัว ประชากรและการพัฒนา การย้ายถิ่น อนามัยเจริญพันธุ์/เอดส์ ข้อมูล เทคนิค ระเบียบวิธี และภาวะเจริญพันธุ์/อนามัยแม่และเด็ก นอกจากนี้สมาคมนักประชากรไทยจัดให้มีปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร. วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ หัวข้อ “ประชากรกับการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต” โดย ศ.ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์ และการเสวนาเรื่อง “เกิด ตาย ย้ายถิ่น และสังคมสูงวัยในปี 2600” ซึ่งมี ศ.ดร. ปราโมทย์ ประสาทกุล รศ.ดร. วิพรรณ ประจวบเหมาะ ผศ.ดร. ดุษฎี อายุวัฒน์ และ ผศ.ดร. อุษณีย์ พึ่งปาน เป็นผู้ร่วมเสวนา

 

ประชากรท่องโลก