นานาสาระจากห้องสมุด

ในหลวงรัชกาลที่ ๙…ดวงใจของพสกนิกรชาวไทย

เพ็ญพิมล คงมนต์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

          บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” พระผู้ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาที่ทรงงานหนักมากในทุกด้านเพื่อพสกนิกรชาวไทย แม้แต่นานาชาติต่างพากันยอมรับว่าพระองค์ คือ กษัตริย์นักพัฒนา พระราชกรณียกิจของพระองค์ โดยเฉพาะโครงการพระราชดำริมีมากกว่า ๔,๐๐๐ กว่าโครงการ ข้าพเจ้าขอน้อมนำพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรมาเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ และสิริมงคลแก่ชีวิต

          ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรงใช้ประสบการณ์และแนวพระราชดำริโครงการต่างๆ ในการพัฒนาและวิจัย พระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยไปศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อนำกลับมาพัฒนาประเทศ

          ด้านการแพทย์และสาธารณสุข พระองค์ทรงถือว่าปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนนั้น เป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไข ดังพระราชดำรัสที่ว่า “ถ้าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรม ก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้ เพราะทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติ ก็คือพลเมืองนั่นเอง“

          ด้านการเกษตร พระองค์เสด็จเยี่ยมประชาชน และรับฟังปัญหาจนเกิดเป็นโครงการตามพระราชดำริต่างๆ เช่น ทรัพยากรน้ำ น้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร พระราชดำรัสที่ว่า “หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตนั้นอยู่ที่น้ำ ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้” เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นแนวพระราชดำริ เกี่ยวกับการจัดพื้นที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและมีชีวิตอย่างยั่งยืน เป็นหลักการในการบริหารการจัดการที่ดินและน้ำ เพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดำรงชีวิต เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในกระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ

          ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ที่มา:

“ในหลวงของเรา: ผู้นำในดวงใจของคนไทยทั้งชาติ” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา https://www.dek-d.com/board/view/1476503/ (28 ตุลาคม 2559)

“พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ ๙” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://news.mthai.com/hot-news/webmaster-talk/403517.html (7 พฤศจิกายน 2559)

ประชากรท่องโลก