ประชากรประชุมกัน

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 “ประชากรและสังคม 2559” 

เรื่อง “ประชากรกับศตวรรษแห่งการย้ายถิ่นข้ามชาติ (Thailand in the Era of Transnational Migration)”

พอตา บุนยตีรณะ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประชากรและสังคม 2559" เรื่อง “ประชากรกับศตวรรษแห่งการย้ายถิ่นข้ามชาติ (Thailand in the Era of Transnational Migration)" ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา (มีบริการแปลภาษาในการประชุม ทั้งไทยและอังกฤษ) ในงานพบกับ โหมโรงนำประเด็น “Migration Talk” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล

สนใจเข้าร่วมประชุมและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ipsr.maidol.ac.th หรือโทรศัพท์ 02-441-0201-4 ติดต่องานประชุม “ประชากรและสังคม 2559” อัตราค่าลงทะเบียน บุคคลทั่วไป 300 บาท นักเรียน/นักศึกษา 200 บาท ตั้งแต่วันนี้ถึง 23 มิถุนายน 2559

ศูนย์ศึกษาการย้ายถิ่น มหิดล กำหนดจัดงานประชุมระดับนานาชาติ “4th Mahidol Migration Center Regional Center” ในหัวข้อ “In the Era of Transnational Migration” ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.migrationcenter.mahidol.ac.th หรือโทรศัพท์ 02-441-0201-4 

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

ประชากรท่องโลก

Since 25 December 2012