ประชากรประชุมกัน

การประชุมเพื่อวิพากษ์งานวิจัยเรื่อง

“การศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนงานคลังปัญญาผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ”

กมลชนก ขำสุวรรณ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

            ผ่านพ้นไปด้วยความสำเร็จอย่างดียิ่ง สำหรับการประชุมเพื่อวิพากษ์งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนงานคลังปัญญาผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ” ที่จัดในวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผู้สูงอายุในชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่เป็นครูภูมิปัญญา ผู้แทนจากสำนักส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ (สท.) ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการ และผู้สื่อข่าว จำนวน 110 คน

            การจัดงานนี้ มีความสำคัญและเหมาะสมกับสถานการณ์และประเด็นท้าทายทางนโยบายของสังคมไทยที่กำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพราะมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้แทนหน่วยงานและผู้สูงอายุได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะสำหรับพัฒนามาตรฐานชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัด เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุให้เกิดผลสำเร็จในระดับผลลัพธ์อย่างเป็น
รูปธรรม 

            บริเวณงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากฝีมือการผลิตของกลุ่มผู้สูงอายุจากจังหวัดต่างๆ พร้อมชมการสาธิตวิธีทำขนมไทย
เพื่ออุดหนุนสินค้าที่ผลิตโดยภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ นับเป็นการประชุมที่มีผู้ให้ความสนใจอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุอย่างมากมาย

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฯ ราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

กรุณากรอก e-mail ของท่าน

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)ประชากรท่องโลก

Since 25 December 2012