สถิติน่ารู้

แต่ละวินาทีมีเด็กเกือบ 5 คนบนโลกลืมตาดูโลก

กาญจนา เทียนลาย  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปัจจุบัน (พ.ศ.2557) โลกมีประชากรจำนวน 7,238 ล้านคน ส่วนใหญ่ 80% อาศัยอยู่ในประเทศกำลังพัฒนา (5,989 ล้านคน) มีการคาดประมาณกันว่าในปี พ.ศ. 2557 มีเด็กเกิดจำนวน 143.341 ล้านคน และเมื่อนำจำนวนเด็กเกิดมาคำนวณในแบบของนาฬิกาประชากร หรือ Population clock ทำให้มีความน่าสนใจและเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้น ด้วยการนำเวลาไปหารกับจำนวนเด็กเกิดของปีนั้นๆ เช่น อยากรู้ว่าใน 1 เดือน มีเด็กเกิดกี่คน ก็นำ 12 เดือนไปหาร หรือหากต้องการทราบจำนวนให้เหมือนกับนาฬิกาประชากร ก็คิดง่ายๆ ดังนี้

เมื่อได้ลองคำนวณจำนวนเด็กเกิดให้เป็นนาฬิกาประชากรยิ่งทำให้เห็นความแตกต่างด้านประชากรระหว่างประเทศกำลังพัฒนากับประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างชัดเจน กล่าวคือ ในแต่ละวินาทีที่มีเด็กเกิดใหม่จำนวน 4.5 คน นั้น 4.1 คน เกิดในประเทศกำลังพัฒนา ขณะที่มีเด็กเพียง 0.4 คน เกิดในประเทศพัฒนาแล้ว

ตารางแสดงนาฬิกาประชากรการเกิดของประชากรโลก พ.ศ. 2557

 โลกประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศกำลังพัฒนา
ประชากร (คน) 7,238,184,000 1,248,958,000 5,989225,000
จำนวนเด็กเกิด (คน) :      
ปี 143,341,000 13,794,000 129,547,000
เดือน 11,945,083 1,149,500 10,795,583
สัปดาห์ 2,756,558 265,269 2,491,288
วัน 392,715 37,792 354,923
ชั่วโมง 16,363 1,575 14,788
นาที 273 26 246
วินาที 4.5 0.4 4.1

ข้อมูล : PRB's 2014 World Population Data Sheet

 

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฯ ราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

กรุณากรอก e-mail ของท่าน

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)ประชากรท่องโลก

Since 25 December 2012