มุมศตวรรษิกชน

การประชุมวิชาการศตวรรษิกชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1

ศุทธิดา ชวนวัน This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัด “การประชุมวิชาการศตวรรษิกชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1” (The First National Conference on Thai Centenarians) ณ อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สนใจเรื่องคนที่มีอายุหนึ่งร้อยปีขึ้นไป ได้มีโอกาสนำเสนอบทความวิจัย/บทความวิชาการ ทั้งในสาขาวิทยาศาสตร์  สังคมศาสตร์หรือมานุษยวิทยา อาทิ ความยืนยาวของชีวิต  พฤติกรรม สุขภาพอนามัย คุณค่า ชีวิตความเป็นอยู่หรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันในเรื่องเกี่ยวกับประชากรที่มีอายุสูงสุดเป็นพิเศษกลุ่มนี้

    จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจ ส่งบทคัดย่อของบทความมาทาง e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 และส่งบทความฉบับสมบูรณ์ความยาวไม่เกิน 15 หน้า (A4) โดยใช้ฟอนต์ Cordia New ขนาดตัวหนังสือ 14 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558

 

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฯ ราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

กรุณากรอก e-mail ของท่าน

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)ประชากรท่องโลก

Since 25 December 2012