นานาสาระจากห้องสมุด

แหล่งข้อมูลความรู้……….โรคอีโบลา

เพ็ญพิมล คงมนต์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     ผู้เขียนได้อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับโรคอีโบลา หรือเรียกว่า โรคไวรัสอีโบลา (Ebola virus disease) ซึ่งเป็นโรคที่น่าสนใจมากเป็นโรคที่เข้าถึงมนุษย์และแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว จึงได้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับโรคนี้ทางเว็บไซต์ต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้รวบรวมแหล่งข้อมูลที่ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน สามารถอ่านเพิ่มเติมเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้สำหรับป้องกันและปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง

 1. สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  http://beid.ddc.moph.go.th/th_2011/news.php?items=1697
 2. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
  https://www.bumrungrad.com/ และแหล่งรวมข้อมูลสุขภาพ http://haamor.com/
 3. ผู้จัดการออนไลน์ (26 เมษายน 2557)
  http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?newsid=9570000046473
 4. World Health Organization
  http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/en/)
 5. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  http://www.nstda.or.th/nstda-knowledge/18562-ebola-virus-disease
 6. สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
  http://www.dst.or.th/html/index.php?op=article-detail&id=1227&cid=12
 7. ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
  http://www1.si.mahidol.ac.th/nursing/ns/index.php/mainmenu-healthinfo/1261-healthnews-570825
 8. สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  http://www.riskcomthai.org/th/news/mass-media-detail.php?id=27026
 9. หนังสือระบาดบันลือโลก โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ
  http://www.ift2004.org/showimgpic.php?id=374
 10. กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ
  http://sameaf.mfa.go.th/th/news/detail.php?ID=5158&SECTION=NEWS

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฯ ราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

กรุณากรอก e-mail ของท่าน

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)ประชากรท่องโลก

Since 25 December 2012