ประชากรประชุมกัน

การประชุมวิชาการนานาชาติ
The 3rd Mahidol Migration Center Regional Conference on
“Transnational Migration and Border Studies: Assessing Threats and Opportunities”

นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ศูนย์การศึกษาการย้ายถิ่นมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Migration Center) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย, องค์กร International Rescue Committee และ USAID จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd Mahidol Migration Center Regional Conference on “Transnational Migration and Border Studies: Assessing Threats and Opportunities” เมื่อวันที่ 4-6 สิงหาคม 2557 ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาวิจัยด้านการย้ายถิ่นข้ามชาติและข้ามชายแดน และร่วมหารือในการนำข้อค้นพบจากการวิจัยมานำเสนอเป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายด้านการย้ายถิ่นในระดับภูมิภาค โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์ปาฐกในหัวข้อเดียวกับการประชุม มีผู้เข้าร่วมการประชุมรวม 122 คน จาก 12 ประเทศ นับเป็นโอกาสอันดี
ในการขยายเครือข่ายการทำงานด้านการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ

ผู้ที่สนใจสามารถดูละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://www.migrationcenter.mahidol.ac.th

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฯ ราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

กรุณากรอก e-mail ของท่าน

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)ประชากรท่องโลก

Since 25 December 2012