ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2557

 Download 

  • คนอายุ 90 ปีขึ้นไป นี่สิสูงวัยจริง
    ปราโมทย์ ประสาทกุล
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • ประชากรต่างแดน
    อีโบลา.......มัจจุราชหน้าเดิมที่กลับมาอีกครั้ง
    อมรา สุนทรธาดา

    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • ประเด็นทางประชากรและสังคม
    ข้อถกเถียงของนักสตรีนิยมต่อกรณี “การอุ้มบุญ” ตอน 1 
    สุชาดา ทวีสิทธิ์ 

    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • เวทีวิจัยประชากรและสังคม
    สังคมไทยยอมรับความหลากหลายทางเพศจริงหรือ?
    ภัทราภรณ์ จึงเลิศศิริ
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • นานาสาระประชากร
    อันเนื่องมาจากแม่ร้อยปี ๒๕๕๗
    ปราโมทย์ ประสาทกุล
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • รางวัลอีกโนเบล
    ศีล
    วรชัย ทองไทย
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • ประเด็นประชากรที่น่าสนใจ
    สถานการณ์ “แม่วัยใส” รอบโลก
    มนสิการ กาญจนะจิตรา
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • นานาสาระจากห้องสมุด
    แหล่งข้อมูลความรู้……….โรคอีโบลา
    เพ็ญพิมล คงมนต์
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • ประชากรประชุมกัน
    การประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd Mahidol Migration Center Regional Conference on “Transnational Migration and Border Studies: Assessing Threats and Opportunities”
    นิพนธ์ ดาราวุฒิมาประกรณ์
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • ชวนอ่าน

    รายงานสุขภาพคนไทย 2557

    โดย ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา และคณะ

    แนะนำโดย จีรวรรณ หงษ์ทอง
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • มุมศตวรรษิกชน 
    การประชุมวิชาการศตวรรษิกชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1
    ศุทธิดา ชวนวัน
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • สถิติน่ารู้
    วุ่นไรแม่ : แม่วัยรุ่น
    กาญจนา เทียนลาย
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฯ ราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

กรุณากรอก e-mail ของท่าน

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)ประชากรท่องโลก

Since 25 December 2012