นานาสาระจากห้องสมุด

การอ่านสร้างคนได้อย่างไร?

เพ็ญพิมล คงมนต์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บทความนี้ขอเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับกิจกรรมของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งอยู่ในโครงการความรู้สร้างสุข (Happy with knowledge) เพื่อให้บุคลากรสามารถทำงานและดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยการเชื่อมโยงประโยชน์จากความรู้นำไปสร้างความสุขและสมดุลในชีวิตได้ โดยสอดคล้องกับภารกิจหลักของหอสมุดและคลังความรู้ฯ ในฐานะขององค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นคลังความรู้ และสอดคล้องกับนโยบาย Happy Workplace ของมหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความสุขด้านจิตวิญญาณ (Happy Soul) ในรายการ “Format จิต Delete อารมณ์”

            เป็นโครงการบรรยายธรรมะ ฟังธรรมเทศนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาธรรมะ ในหัวข้อธรรมบรรยาย “การอ่านสร้างคนได้อย่างไร” โดย พระธรรมวิทยากร พระราชญาณกวี (ปิยโสภณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน 2556 เวลา 8.30-10.00 น. ณ สนามหญ้าด้านข้างอาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ ม.มหิดล ศาลายา (กิจกรรมบรรยายธรรมะ กำหนดจัดทุกวันพุธแรกของทุกเดือน)

            สาระสำคัญจากธรรมบรรยาย “การอ่านสร้างคนได้อย่างไร” พระราชญาณกวี สอนให้รู้จักอ่าน 3 อย่าง คือ 1) อ่านหนังสือให้เป็น หนังสือที่ควรอ่านมี 3 อย่างคือ หนังสือเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพหนังสือประวัติศาสตร์หรือชีวประวัติบุคคลเพื่อสร้างเสริมกำลังใจ และหนังสือนวนิยายเพื่อให้มีจินตนาการ เมื่ออ่านหนังสือใดๆ แล้วควรสรุปประเด็นสำคัญให้ได้ 2) อ่านคนให้เป็น ตั้งแต่เกิดจนตายมีคนมาให้อ่านไม่รู้จักจบสิ้น 3) อ่านใจตนเอง เพื่อเช็คยอดอารมณ์และพิจารณาตนอยู่เสมอ

            การบรรยายธรรมะครั้งนี้ ทำให้ผู้เขียนนึกถึงนโยบายของกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ถูกกำหนดให้เป็นเมืองหนังสือโลกปี 2556  หรือ Bangkok World Book Capital 2013 เพื่อให้ทุกคนรับรู้ว่าการอ่านเป็นเรื่องสำคัญ และจะพบกับความต้องการใหม่ๆ ในการเข้าไปสู่โลกของการอ่าน และสามารถสร้างคนได้อย่างไร เหตุผลหลากหลายที่มีผู้แสดงความคิดเห็นเอาไว้จากสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ได้แก่ การอ่านเป็นการเปิดโอกาสให้ได้รับรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตัวเอง เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจ ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ จากผู้อื่น เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับบุคคลอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ การอ่านทำให้เรามีสติ และได้สมาธิที่ดี การอ่านสร้างมวลมนุษยชาติ ทำให้เกิดความสนุกสนาน เบิกบานใจ ไม่เกิดความรู้สึกเบี่อหน่าย ได้สำนวนภาษา และพัฒนาทักษะการเขียน การอ่านสร้างคน การอ่านสร้างให้เราเป็นคนมั่นใจ

            ฉะนั้นการอ่านจึงให้อะไรแก่เรามากมายกว่าที่คิด และสร้างให้คนเป็นคนดีสามารถอยู่ร่วมกันในครอบครัว องค์กร และสังคมได้อย่างมีความสุข

(ที่มา : http://www.bangkokworldbookcapital2013.com/home/readingproject_detail.asp?lang=th&id=6) 

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฯ ราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

กรุณากรอก e-mail ของท่าน

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)ประชากรท่องโลก