ชวนอ่าน

“สุขภาพคนไทย 2556: ปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูปโครงสร้างอำนาจ เพิ่มพลังพลเมือง”

กฤติญา สำอางกิจ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

            ชวนอ่านฉบับนี้ ขอนำเสนอหนังสือ “สุขภาพคนไทย 2556: ปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูปโครงสร้างอำนาจ เพิ่มพลังพลเมือง” จัดทำโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงาน คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สุขภาพคนไทยเล่มนี้เป็นฉบับครบรอบ  1 ทศวรรษ เนื้อหาในหนังสือประกอบไปด้วย 5 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ อาทิ ความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทย สถานการณ์รุนแรงไฟใต้เดินหน้าสู่วิถีเจรจา 10 สถานการณ์เด่นในรอบปี อาทิ วิวาทะว่าด้วยการรับจำนำข้าว การขึ้นค่าแรง 300 บาท สังคมไทยไร้แร่ใยหิน การใช้พลังงานของประเทศ นอกจากนี้ยังมี 10 ตัวชี้วัดความมั่นคงมนุษย์อาทิ ความไม่มั่นคง พลังงาน คุณภาพคน ความเหลื่อมล้ำ

            หนังสือสุขภาพคนไทยเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านที่จะได้เรียนรู้และศึกษาจากปรากฎการณ์ในรอบทศวรรษเพื่อให้เห็นภาพพัฒนาการของเรื่องราวที่เกิดขึ้นตามที่เป็นจริงจากปูมประวัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่สังคมที่เป็นสุขร่วมกัน ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.ipsr.mahidol.ac.th

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฯ ราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

กรุณากรอก e-mail ของท่าน

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)ประชากรท่องโลก