ชวนอ่าน

รายงานการวิจัยเรื่อง “ผลกระทบของการย้ายถิ่นภายในประเทศที่มีต่อเด็กในประเทศไทย : Children Living apart from Parents due to Internal Migration (CLAIM)”

แนะนำโดย จิราวดี สำอางกิจ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          ฉบับนี้ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ขอนำเสนอรายงานการวิจัยเรื่อง “ผลกระทบของการย้ายถิ่นภายในประเทศที่มีต่อเด็กในประเทศไทย : Children Living apart from Parents due to Internal Migration (CLAIM)” โดย รศ.ดร.อารี จำปากลาย, รศ.ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, ผศ.ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์, Dr. Kerry Richter, นิพัทธ์ พ้นภัย และชาริต้า หะยีเตะ

          งานวิจัยนี้มุ่งทำความเข้าใจผลกระทบของการย้ายถิ่นภายในประเทศของพ่อแม่ที่มีต่อสุขภาวะและความเป็นอยู่ของลูกที่ไม่ได้ย้ายตามไปด้วย โดยเฉพาะสุขภาพกาย สุขภาพจิต และความอยู่ดีมีสุขของลูกในมิติทางสังคมและจิตใจ การวิจัยยังให้ความสนใจกับความอยู่ดีมีสุขของผู้เลี้ยงดูเด็ก และสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เป็นที่ทราบกันดีว่า การย้ายถิ่นไปทำงานที่อื่นของประชากรวัยแรงงานไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ที่มีลูกเล็กนั้น เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานในบ้านเรา รายงานวิจัยเรื่องนี้จะบอกท่านว่า เกิดอะไรขึ้นกับลูกและครอบครัว รวมทั้งผู้ดูแลเด็ก ที่อยู่ในถิ่นต้นทาง เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการวางแผนและเลือกนโยบายที่ทำให้การย้ายถิ่นเกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกคน

          ผู้สนใจสามารถหาอ่านและดาวน์โหลด ได้ที่ http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr/Research/CLAIM/CLAIM-Report.htm

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฯ ราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

กรุณากรอก e-mail ของท่าน

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)ประชากรท่องโลก

IPSR Fanpage

Since 25 December 2012