ประชากรประชุมกัน

ประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2555

จงจิตต์ ฤทธิรงค์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สมาคมนักประชากรไทย ซึ่งมี รศ.ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ เป็นนายกสมาคมฯ ได้จัดประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2555 เมื่อวันที่ 22-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร และมีผู้สนใจเข้าร่วม จำนวน 191 คน

ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ได้จัดให้มีการนำเสนอบทความใน 8 ประเด็น คือ อนามัยการเจริญพันธุ์ การย้ายถิ่นและความเป็นเมือง ประชากรต่างวัย คุณภาพชีวิตประชากร ประชากรและสุขภาพ  ประชากรและการพัฒนา ผู้สูงอายุ และข้อมูล เทคนิค ระเบียบวิธี การประชุมครั้งนี้ มีปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์ ในหัวข้อ จะพัฒนาคุณภาพคนไทยอย่างไรให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลง” และการอภิปรายเรื่อง “Population and Policy in Low Fertility Countries in East Asia: Implication for Thailand” โดย Professor Seungwook Lee, Professor Naohiro Ogawa, Professor Jy-ping Lin และ Ms. Suwanee Khamman มีศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ เป็นประธานการอภิปราย

สมาคมนักประชากรแห่งเอเชีย (Asian Population Association-APA) ซึ่งมี รศ.ดร.สุรีย์พร พันพึ่ง Executive Secretary ของสมาคมฯ ได้จัดการประชุมวิชาการ “นักประชากรแห่งเอเชียครั้งที่ 2” ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 26-29 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรม ดิอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพมหานคร มีสมาชิกสมาคมและผู้สนใจจาก 44 ประเทศในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก จำนวน 638 คน เข้าร่วมประชุม การประชุมครั้งนี้ แบ่งการนำเสนอบทความด้านประชากรและสังคมในภูมิภาคเอเชียเป็น 19 หัวข้อ ครอบคลุมทั้งเรื่อง ผู้สูงอายุ เพศวิถี อนามัยเจริญพันธุ์ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ การย้ายถิ่น แรงงานศึกษา และอื่นๆ มีบทความได้รับเลือกให้นำเสนอต่อที่ประชุมจำนวน 798 บทความ เป็นการนำเสนอปากเปล่า 554 บทความ และนำเสนอผ่านโปสเตอร์ 244 บทความ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดหัวข้อการนำเสนอและบทความพร้อมชื่อผู้เสนอบทความทั้งหมดได้ที่ http://www2.ipsr.mahidol.ac.th/apa2012/conference-program.php และชมบรรยากาศตลอดการประชุมได้ที่ http://www.youtube.com/watch?v=mNSHRiBimCg&feature=youtube

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฯ ราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

กรุณากรอก e-mail ของท่าน

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)ประชากรท่องโลก

IPSR Fanpage

Since 25 December 2012