สถิติน่ารู้

ครัวเรือนไทยในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา

กาญจนา เทียนลาย  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประเทศไทยมีการนับจำนวนประชากรครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อปี 2448 มีการสำมะโนประชากรครั้งแรกในปี 2452 และเพิ่มการสำมะโนเคหะไปด้วยตั้งแต่ปี 2503 เป็นต้นมา จากข้อมูลสำมะโนประชากรและเคหะ ตั้งแต่ปี 2503-2553 พบว่า ภายในเวลา 50 ปี จำนวนครัวเรือนในประเทศไทย เพิ่มขึ้นจาก 4.6 ล้านครัวเรือน เป็น 20.3 ล้านครัวเรือน ในขณะที่จำนวนประชากรเพิ่มขึ้นจาก 26.3 ล้านคน เป็น 65.5 ล้านคน จะเห็นว่า ในขณะที่ประชากรไทยเพิ่มขึ้นประมาณ 2.5 เท่า จำนวนครัวเรือนเพิ่มขึ้นถึงกว่า 4 เท่าตัว

พ.ศ. 2503 2513 2523 2533 2543 2553
ประชากร (ล้านคน) 26.3 34.4 44.8 54.5 60.9 65.5
จำนวนครัวเรือน (ล้านครัวเรือน) 4.6 5.9 8.5 12.4 15.9 20.3
ขนาดครัวเรือนเฉลี่ย (คน/ครัวเรือน) 5.6 5.7 5.2 4.4 3.8 3.2

ตาราง: จำนวนประชากร ครัวเรือน และขนาดครัวเรือนเฉลี่ยพ.ศ. 2503 – 2553 
ข้อมูล: สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2503-2553

จากข้อมูลจะเห็นว่าขนาดครัวเรือนของประเทศไทยลดลง จาก 6 คน ในปี 2503 เหลือ 3 คน ในอีก 50 ปีถัดมา อาจกล่าวได้ว่าเปลี่ยนจากครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น โดยเฉพาะครัวเรือนที่มีผู้อาศัยอยู่เพียงคนเดียวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5 ในปี 2503 เป็นเกือบหนึ่งในห้าของครัวเรือนทั้งหมดในปี 2553 ในขณะที่ครัวเรือนที่มีมากกว่า 3 คนขึ้นไปลดลงจากเกือบสองในสามในปี 2503 เหลือประมาณร้อยละ 37  ในปี 2553 การเปลี่ยนแปลงทางประชากร ที่มีความสัมพันธ์กับการลดลงของเกิดและการตาย ในขณะที่การหย่าร้างและการอยู่เป็นโสดเพิ่มขึ้น รวมทั้งจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเช่นนี้ เป็นประเด็นที่ผู้กำหนดนโยบายต้องให้ความสนใจ

แผนภูมิแท่ง: ร้อยละครัวเรือนแยกตามจำนวนคนในครัวเรือน พ.ศ. 2533 – 2553 
ข้อมูล: สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2503-2553

 

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฯ ราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

กรุณากรอก e-mail ของท่าน

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)ประชากรท่องโลก

Since 25 December 2012