ประชากรประชุมกัน

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ประชากรและสังคม 2557: การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม” 

กฤติญา สำอางกิจ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ประชากรและสังคม 2557: การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม” วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557 เวลา 8.00 ะ 16.30 น. ห้องราชเทวีแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ

สถานการณ์การเกิดในประเทศไทยที่มีแนวโน้มลดต่ำลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางถึงนโยบายด้านประชากรที่ควรจะเป็น เป็นประเด็นที่กำลังอยู่ในความสนใจของสังคม ในปี 2557 นี้ สถาบันฯ ได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง “การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม” โดยมีนักวิชาการที่มีผลงานศึกษาค้นคว้าวิจัยในประเด็นดังกล่าวนำเสนอในเวทีการประชุมนี้ หัวข้อในการนำเสนอแบ่งเป็น  3 ประเด็นหลัก คือ 1) สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดของประชากร 2) นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดในประเทศไทยและต่างประเทศ และ 3) ครอบครัวการตั้งครรภ์และทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตร การประชุมครั้งนี้ เป็นการเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ ความเข้าใจ ถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์ เพื่อนำไปสู่การสร้างเพิ่มพูนองค์ความรู้ทางวิชาการและข้อเสนอเชิงนโยบาย รวมทั้งเกิดการสร้างเครือข่ายการทำงานทางประชากรและสังคมในระยะยาวต่อไป

ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ipsr.mahidol.ac.th หรือติดต่อคณะทำงาน

จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 โทรศัพท์: 02 441-0201ะ4 ต่อ 301, 216, 202, 215 โทรสาร: 02 441-9333 ในวันและเวลาราชการ

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฯ ราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

กรุณากรอก e-mail ของท่าน

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)อาเซียนน่ารู้

Since 25 December 2012