ชวนอ่าน

สุขภาพคนไทย 2558 : อุบายขายสุขภาพ

จีรวรรณ หงษ์ทอง
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ขอแนะนำ สุขภาพคนไทย 2558 : อุบายขายสุขภาพ เมื่อสุขภาพกลายเป็นสินค้า ยาคือ เครื่องมือแสวงหากำไร โดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

สุขภาพคนไทย 2558 : อุบายขายสุขภาพ รายงานสุขภาพคนไทย ปีนี้ในส่วนของ 11 ตัวชี้วัด ว่าด้วยเรื่อง สุขภาพอาเซียน 10 สถานการณ์เด่น ประจำฉบับ นำเสนอเรื่อง 1) รัฐประหาร 2557 ผ่าทางตันประเทศไทย 2) ชีวิตบนเส้นด้าย ปัญหาความปลอดภัยของระบบขนส่งสาธารณะของไทย 3) การจัดการขยะและสารพิษ: ขึ้นแท่นวาระแห่งชาติ 4) อีโบลาและการจัดการโรคข้ามพรมแดน 5) การอุ้มบุญกับสิ่งที่สังคมไทยควรรับรู้ 6) พ.ร.บ.ยาฉบับใหม่ใครได้ ใครเสีย 7) เขตสุขภาพ บนความเห็นต่าง ประชาชน คือผู้รับเคราะห์ 8) แผ่นดินไหวเชียงราย ผลกระทบต่อชุมชนและการจัดการปัญหา 9) เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน: เหรียญสองด้านที่พึงตระหนัก 10) ปัญหาอาชญากรรม: หนามยอกอก การท่องเที่ยวไทย ส่วนเรื่องพิเศษประจำฉบับ ได้เสนอเรื่องอุบายขายสุขภาพ เมื่อสุขภาพกลายเป็นสินค้า

ท่านใดสนใจติดต่อขอรับหนังสือได้ที่: โครงการเผยแพร่ข่าวสารและการศึกษาด้านประชากร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร. 02 4410201-4 ต่อ 100 หรือ download ทางเว็บไซต์: http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/th/BookReport.aspx?Year=2015

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฯ ราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

กรุณากรอก e-mail ของท่าน

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)ประชากรท่องโลก

Since 25 December 2012