ประชากรประชุมกัน

การประชุมวิชาการสมาคมนักประชากรแห่งเอเชีย ครั้งที่ 3

ภาสกร บุญคุ้ม
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เมื่อวันที่ 27-31 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเบอร์จายา ไทม์สแควร์ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของสถาบันฯ ได้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการสมาคมนักประชากรแห่งเอเชีย ครั้งที่ 3 (The 3rd Asian Population Association Conference 2015) ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการจากทั่วทุกมุมโลกมานำเสนอองค์ความรู้ งานวิจัยที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและสังคมของเอเชีย ในมิติต่างๆ เช่น ประเด็นผู้สูงอายุ อนามัยเจริญพันธุ์ สุขภาวะทางเพศ สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ การย้ายถิ่น การขยายเขตเมืองและแรงงาน

การประชุมวิชาการฯ นี้ มีผู้ส่งบทคัดย่อเพื่อให้พิจารณาคัดเลือกกว่า 1,700 เรื่อง มีบทคัดย่อ 271 เรื่องที่ได้รับเลือกให้นำเสนอแบบปากเปล่า (Oral presentation) และอีก 195 เรื่องให้นำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster presentation) มีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 600 คน จากทุกภูมิภาคของโลก

ผู้สนใจสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.asianpa.org

 

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฯ ราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

กรุณากรอก e-mail ของท่าน

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)ประชากรท่องโลก

Since 25 December 2012