นานาสาระจากห้องสมุด

การทำงานอย่างมีความสุข

เพ็ญพิมล คงมนต์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 การทำางานอย่างมีความสุข

เหตุผล…ของการหางานทำหรือการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของคนเรา ย่อมมีความแตกต่างกัน บางคนต้องการเงินเดือนเพื่อเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว บางคนต้องการชื่อเสียงจากการทำงาน บางคนทำงานเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในสังคม บางคนทำงานเพื่อความร่ำรวยเงินทอง คนที่ทำงานส่วนใหญ่มักจะมีทัศนคติที่แตกต่างกัน คนที่ทำงานมานานมักเกิดอาการเบื่อหน่ายงาน บางคนเป็นผู้บริหารมานานก็มักจะเกิดความเครียด บางคนทำงานในองค์กรมักจะเกิดปัญหาขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงาน สำหรับคนที่ทำงานแล้วมีความสุขในการทำงานถือว่าโชคดีมาก เพราะเวลาในชีวิตของคนเราส่วนใหญ่จะต้องแบ่งเวลาหรือใช้เวลาอยู่กับเรื่องของการทำงาน เวลาที่เหลือมักจะให้กับครอบครัว สังคม และการพักผ่อน ดังนั้น เราควรทำงานอย่างมีความสุข และควรสนุกกับการทำงาน ถ้าท่านเกิดอาการเบื่อหน่าย ท้อแท้ในการทำงาน ควรปฏิบัติ ดังนี้

1. ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ทัศนคติมีความสำคัญมากสำหรับคนที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งมักเห็นปัญหาเป็นโอกาส คนที่ทำงานเก่งหรือประสบความสำเร็จในการท.งาน มักเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีต่องานที่ทำ หากต้องการประสบความสำเร็จในการทำงานหรือมีความสุขในการทำงานควรปรับเปลี่ยนทัศนคติเสียใหม่ เช่น อย่ามองโลกในแง่ร้าย หรือ หัดมีความคิดเหมือนเด็กๆ ดูบ้าง ธรรมชาติของเด็กมักไม่มีความคิดปรุงแต่ง อยากนอนก็นอน เมื่ออยากอ่านหนังสือก็อ่านอยากทำในสิ่งที่ทำก็ทำไม่ต้องมีใครบังคับ และหาความสุขใส่ตัวเอง

 2. ปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพ ร่างกายและจิตใจ แสดงออกทางร่างกาย โดยความกระตือรือร้น เช่น เริ่มงานอย่างสดชื่น ยิ้มแย้ม แจ่มใส กระปรี้กระเปร่า การแสดงอาการภายนอกออกมาอย่างมีความสุข จะทำให้คนที่พบเห็นเกิดอาการสดชื่น อยากร่วมงานด้วย เพราะในทางจิตวิทยา ไม่มีใครอยากร่วมงาน กับคนที่มีปัญหามากๆ เครียดมากๆ หรือไม่มีมนุษยสัมพันธ์

3. พักผ่อน คนที่ทำงานเก่ง มักเป็นคนที่แบ่งเวลาเป็น เนื่องจากเวลาเป็นสิ่งมีค่า ทุกคนมีเวลา 24 ชั่วโมง เท่ากัน ควรบริหารเวลาให้เหมาะสม คนทำงานเก่งหรือประสบความสำเร็จ จะต้องแบ่งเวลาสำหรับการพักผ่อน เช่น ไปเที่ยวบ้าง เพราะถ้าไม่พักผ่อนก็มักจะเกิดความเครียดได้ ซึ่งหากเกิดความเครียดก็มักจะมีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ ทำให้เจ็บป่วย หรือ คิดมากทำให้นอนไม่หลับ

4. สร้างมนุษยสัมพันธ์ คนที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน มักเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ ทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้ ยิ่งการเป็นผู้บริหาร ก็จะต้องทำงานร่วมกับคนจำนวนมาก ต้องเป็นคนที่เอาใจเขามาใส่ใจเรา เป็นคนเห็นใจหรือใส่ใจในผู้อื่น ทำให้การทำงานในที่ทำงานอย่างมีความสุข

ปัจจัยทั้ง 4 ข้อ จึงเป็นปัจจัยที่ช่วยให้คนทำงานเกิดความสุขในการทำงาน แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ ความสุขในการทำงานมักเกิดจากวิธีคิด วิธีมอง จากภายในตนเอง มากกว่าสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากภายนอก


ที่มา : สุทธิชัย ปัญญโรจน์. “การทำงานอย่างมีความสุข” [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา https://www.gotoknow.org/posts/427432 (14 กันยายน 2558)

ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลงจากคณะผู้จัดทำจดหมายข่าวประชากรและการพัฒนาฯ

“... กาลเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไป นำพาความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมากมายในโลกยุคปัจจุบัน...”

อ่านต่อ >>

สมัครสมาชิกจดหมายข่าว

จดหมายข่าวฯ ราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ

กรุณากรอก e-mail ของท่าน

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)ประชากรท่องโลก

Since 25 December 2012